Безплатна доставка до ОФИС ЕКОНТ за поръчки над 150лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупко-продажби през www.ndrehi.com онлайн магазин на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД ("Общи условия")


I. Общи положения

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г. и действащите нормативни актове в Република България. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.ndrehi.com – онлайн магазин, собственост на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко - продажба между "НАДЯ СТАЙЛ" ООД и Клиента. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Онлайн магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Онлайн магазинът е собственост на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД, седалище и адрес на управление гр. София ул.Галилео Галилей N: 20 , национален телефон: 0899 947509, e-mail: office@ndrehi.com, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, „Доставчик“ или „Продавач“.


ІІ. Данни за доставка

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "НАДЯ СТАЙЛ" ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София ул.Галилео Галилей N:20
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: office@ndrehi.com
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, кв. Гео Милев, ул.Галилео Галилей N:20
5. телефон +359 899 947509
6. Вписване в публични регистри: ЕИК BG205763934
7. Работно време на електронния магазин – от понеделник до петък от 9:30 часа до 17:30 часа. Почивни дни – събота и неделя. Неработни дни – официалните празници.
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
Общите условия се публикуват на официалната интернет страница на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД (www.ndrehi.com), където са достъпни за всички потенциални клиенти на Дружеството. Ангажимент и отговорност на всеки Клиент е да се запознае с правилата и принципите, при спазване на които ще бъдат изпълнявани поръчките. При отказ за приемане/неприемане на Общите условия продавачът има право да откаже изпълнението на поръчка на съответния Клиент без да носи отговорност. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува промените в сайта си www.ndrehi.com, заедно със съобщение за тях. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и "НАДЯ СТАЙЛ" ООД, възникнали във връзка с валидно подадена и потвърдена преди публикуване на промените заявка за покупка на стока.

"НАДЯ СТАЙЛ" ООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Клиентите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.


III. Общи понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

• „Продавач“, „Доставчик“ е "НАДЯ СТАЙЛ" ООД - търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с правно индивидуализиращи признаци, посочени по- горе в част Общи положения, предлагащо за продажба стоки, посредством онлайн магазина http:// www.ndrehi.com.
• Под "стоки/артикули“, предоставяни през „www.ndrehi.com" се разбират:
- Дамаск конфекция и аксесоари.
• Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът - физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД не носи отговорност при невярно декларирани данни от страна на Клиента.

• Под "Клиенстки профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от Продавача за целите на обслужване на поръчките от страна на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.ndrehi.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД.


IV. Цена на стоката
1. За всяка стока, предлагана в електронния магазин са посочени цената и основните й характеристики.
2. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.ndrehi.com. Всички цени на стоки в онлайн магазина – www.ndrehi.com са в български левове, с включен ДДС. Обявените от продавача цени подлежат на актуализация съобразно преценката на продавача и могат да бъдат коригирани, включително в зависимост от условията за доставка от страна на клиента или други специфичични условия, които той поставя на продавача.
3. Цените не включват разходите за доставка. Разходът за доставка се определя съгласно действащата към момента Тарифа на куриера, осъществяващ превоза на стоката.
4. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставката; При избран начин на плащане „плащане при доставка ( „наложен платеж“ ), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума и овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата представляваща продажната цена на доставената стока. Покупко – продажбата се документира с издаване на касов бон от куриер при доставката.


V. Поръчки/заявки за покупка
1. За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.ndrehi.com артикули, Клиентът следва да заяви съгласието си с настоящите Общи условия, като не е необходимо Клиентът да се регистрира в сайта. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.ndrehi.com поражда задължение за потребителя да извърши плащане на стойността на стоките и разходите за транспорт по един от начините за плащане, посочени в т.4, от раздел III. на настоящите Общи условия.
2. При поръчка без регистация Клиентът предоставя на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД следната информация за целите на поръчката: за физическите лица - име, фамилия, телефон, е-mail адрес; адрес на доставка; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена на материално отговорно лице (МОЛ).
3. При поръчка с Регистрация – Клиентът предоставя на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД следната информация за целите на регистрацията (чрез попълване на регистрационна форма): за физическите лица - име, фамилия, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена на матириално отговорно лице (МОЛ). Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма или тази при поръчка без регистрация, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, "НАДЯ СТАЙЛ" ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
4. За да направи поръчка през сайта на www.ndrehi.com, Клиентът е необходимо да извърши следните стъпки: Следва да избере желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката. Добавете избраната стока към своята поръчка (виртуална кошница за пазаруване), натиснете бутона „Добави в количката (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в долния десен ъгъл на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка (кошница). В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. Вдясно до него е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.
* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на www.ndrehi.com, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е завършена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта на www.ndrehi.com.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на www.ndrehi.com и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Плащане”. Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности. Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн - магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на отметката възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина. В този случай, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Плащане”. При завършване на поръчка на Сайта, между Клиента и "НАДЯ СТАЙЛ" ООД възникват договорни отношения, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Поръчай", Клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 (един) работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен. Преди изпълнението/изпращането на всяка една поръчка Доставчикът извършва проверка за подадената информация чрез телефонно обаждане на Клиента. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД не носи отговорност за непълноти в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.


VI. Доставка
1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
• най-късно до 4 (четири) работни дни - за територията на гр. София;
• най-късно до 4 (четири) работни дни - за територията на страната.
"НАДЯ СТАЙЛ" ООД не гарантира наличността на поръчаните артикули.
При невъзможност за изпълнение на поръчката, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, "НАДЯ СТАЙЛ" ООД в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес.
Клиентът се съгласява и приема обстоятелството, че е възможно към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална, да е допусната техническа грешка или наличностите от стоките да са изчерпани. Във всеки от тези случаи, "НАДЯ СТАЙЛ" ООД има правото, чрез уведомление до Клиента да откаже изпълнението на поръчката без да дължи друго обезщетение на Клиента, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
Срокът за доставка започва да тече от първия работен ден след този на потвърждаване на поръчката от страна на Продавача, в случаите на раздел III, т.4, буква а), а в случаите на III, т.4, буква б), в) и г) – срокът за доставка тече от момента на получаване от Продавача на плащането на цената на стоката и стойността на разходите за доставка.
При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за доставка, посочени по - горе с допълнителни 7 (седем) работни дни.
Доставки се извършват само на територията на Република България. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочен от Клиента в поръчката.
"НАДЯ СТАЙЛ" ООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера или на посочени от Клиента неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от "НАДЯ СТАЙЛ" ООД обстоятелства. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно нейния вида и транспорта за доставка.
2. Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД, с електронен адрес: http://www.econt.com.
В случай, че:
А) Клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в поръчката и поради тази причина съответният куриер не може да осъществи доставката, на посочения адрес за доставка, се оставя известие с телефон на куриера, с когото Клиента следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни.
Б) Ако Клиентът не се свърже с куриера в посочения по-горе срок, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Продавача, като "НАДЯ СТАЙЛ" ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. В този случай стойността на разходите за връщане на стоката обратно до Продавача.
В) В случай, че Клиентът желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, вече посочен в поръчката, която е потвърдена от Продавача, това се счита за допълнителна услуга и Клиентът/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.
Г) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Клиента грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Клиента/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД.
В случаите по пункт V, точки 2 букви В и Г по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Клиента и куриера.
3. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента, в който той или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.


VII . Рекламация
1. Клиентът има право да предяви рекламация до Продавача. Предпоставки за предявяването на рекламация са:
1) да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока, като несъответствието следва да съществува при доставянето на стоката.
2) Рекламации относно количеството следва да бъдат направени от Клиента незабавно при приемане на стоката от превозвача.
3) да е предоставена банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Клиента (включително в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор). Предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез попълване на бланката приложена към стоката.
4) предотставена е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща поръчаната стока, както и документ за извършено плащане на стоката.
5) да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия и в Закона за защита на потребителите.
В противен случай рекламацията се счита за неоснователна.
Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: офис ЕКОНТ, ул. „Тинтява“ №27, 1113 НПЗ Дианабад, София
2. При основателна рекламация, потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- значимостта на несъответствието;
- възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
3. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора. При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по предходното изречение, той има право на избор между една от следните възможности:
- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Когато договорът за продажба бъде развален, Дружеството възстановява на Клиента стойността на стоката по банкова сметка, посочена от Клиента. Сумата се възстановява в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, след получаване на рекламираната стока.
3. Рекламацията е неоснователна в следните случаи:
- изтичане на срока на законната гаранция;
- механична повреда на стоката;
- механична повреда на опаковката на стоката;
- използване на стоката или стока преминала през някаква обработка /пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи нейната цялост, както и премахване на вътрешни и външни етикети.
- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други обстоятелства.
- запечатани стоки, са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето

- нарушена е цялостта на стоката или търговския й вид;


VIII. Законно право на отказ
1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Отказът от поръчката може да бъде упражнен в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента или когато потребителят е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е получил последната стока. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати формуляр за връщане за отказ от сключения договор в срок и да върне стоката с ненарушена цялост. Формулярът за връщане следва да бъде изпратено на адрес: офис ЕКОНТ, ул. „Тинтява“ №27, 1113 НПЗ Дианабад, София
2. Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както и в следните хипотези:
A) стоки, които са били използвани или не са в състоянието, в което са били доставени или са повредени, или са преминали никаква обработка /пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи тяхната цялост, както и премахване на вътрешни и външни етикети.
Б) стоки, който не са в оригинална опакова, с нарушен вид, скъсан, разпечатан, с нарушена опаковка.
В) не е приложена стоковата разписка и касов бон, с която стоката е получена;
Право на отказ от договора е приложимо единствено за продуктите, върнати в същото състояние, в което са получени.
3. Действие на отказа Ако Клиентът се откаже от този договор, по реда на раздел VII, т.1 по - горе, Продавачът възстановява всички плащания, които е получил без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва по банкова сметка предотставена от клиента. Във всеки случай, Продавачът няма да начислява никакви такси за възстановяването на плащанията. Независимо от гореспоменатото, Продавачът има право да задържи възстановяването на плащанията, докато не получи стоките обратно.

След като упражни правото на отказ от договора, Клиентът следва да изпрати стоките обратно на Продавача на следния адрес гр.София, офис ЕКОНТ, ул. „Тинтява“ №27, 1113 НПЗ Дианабад, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е получена стоката. В случай че Клиентът не изпрати или не предаде обратно на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД стоката в срок от 14 дни след деня в която е получена стоката от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Продавачът се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.


IX. Връщане на стока
1. При връщане на стока, потребителят следва да използва формуляр за връщане и се попълва от Клиента и се изпраща на Продавача.
Стоката следва да се върне на Продавача в същото състояние, в което е била доставена на Клиента. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние. Връщането на стоката, във всички случаи се осъществява чрез услугите на превозвача – „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД
Адрес за връщане на стоката: град София, офис ЕКОНТ, ул. „Тинтява“ №27, 1113 НПЗ Дианабад в работни дни, от 9.30 до 17.30 часа.
При отказ от договора, разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите.
2. Правила, приложими при връщането на стоки:
- До момента на предаване на връщаната стока на Продавача, рискът от погиването или повреждането й се носи от Клиента.

- Върнатата от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от двама души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.


X. Интелектуална собственост

С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът признава и се съгласява, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху материалите или съдържанието, предоставени като част от уебсайта, принадлежат на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД.


XI. Заключителни клаузи
"НАДЯ СТАЙЛ" ООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД. "НАДЯ СТАЙЛ" ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.ndrehi.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "НАДЯ СТАЙЛ" ООД. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите надействащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.02.2021 година.


XII. Приложимо право
1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.
2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:
- чрез споразумение между Страните;
- при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София.
3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.